WPISAĆ SZUKANY TERMIN I NACISNĄĆ "ENTER" .

Informacja prawna

 

Korzystanie z witryny internetowej, odpowiedzialność za produkt

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są wiążące i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Mają one jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Dalsze informacje i warunki umowy można uzyskać za pośrednictwem odpowiedzialnych autoryzowanych dealerów. Nie jest możliwe, aby na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej powstała umowa dotycząca prezentowanych towarów.

Informacje zawarte na stronie internetowej oraz opisane w nich produkty i usługi mogą być w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Konrad Hornschuch AG. O ile nie zaznaczono inaczej, strony internetowe Continental nie zawierają żadnych gwarancji ani opisów jakości, za które Konrad Hornschuch AG ponosi odpowiedzialność – wyraźną lub milczącą – ani też w odniesieniu do aktualności, dokładności, kompletności i jakości informacji.

Firma Konrad Hornschuch AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze swoimi stronami internetowymi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze wszelkiego rodzaju i na jakiejkolwiek podstawie prawnej wynikające z dostępu do lub korzystania ze strony internetowej, a w szczególności w związku z infekcjami wirusowymi w środowiskach komputerowych użytkowników.

Dla celów ustanowienia i realizacji zobowiązań oraz odpowiedzialności Konrad Hornschuch AG za produkty i usługi Continental jedynym wiążącym organem są w każdym przypadku odpowiednie umowy wraz z warunkami Konrad Hornschuch AG w ich aktualnej wersji.

 

Linki do innych stron internetowych

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich, na których treść Konrad Hornschuch AG nie ma wpływu. W związku z tym Konrad Hornschuch AG nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za te inne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponosi zawsze ich operator lub dostawca. Strony, do których prowadzą linki, zostały w momencie ich tworzenia sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie tworzenia linków nie stwierdzono na nich treści niezgodnych z prawem. Bieżąca kontrola treści zlinkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych wskazań na naruszenie prawa. Konrad Hornschuch AG natychmiast usunie odnośne linki, jeśli okaże się, że naruszają one jakiekolwiek prawo.

 

Dostępność produktów na całym świecie

Ta strona może zawierać informacje o produktach Continental, które nie są dostępne w Twoim kraju. Istnienie takich informacji na tej stronie internetowej nie oznacza, że Konrad Hornschuch AG zamierza zapewnić dostępność takich produktów na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat przyszłych planów dotyczących produktów, które nie są obecnie dostępne, należy zwrócić się do swojego przedstawiciela lub dealera Continental.

 

Marki i prawa autorskie

Marki i logo („Znaki towarowe”) przedstawione na tych stronach internetowych są własnością CONTINENTAL AG lub jej spółek zależnych. Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie może być interpretowana jako udzielenie licencji na znaki towarowe. W tym celu niezbędna jest wyraźna, pisemna zgoda spółki Continental, która posiada te prawa. Nieupoważnione użycie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. Spółka kontynentalna posiadająca te prawa będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie w ramach obowiązujących przepisów.

Continental AG lub jej spółki zależne są autorami zdjęć i ilustracji („Utwory”) zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej; Continental AG ma prawo do korzystania z wyświetlanych Utworów chronionych prawem autorskim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na niniejszej Witrynie, żadna z informacji zawartych na tej Witrynie nie może być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na takie prace. Wymaga to wyraźnej pisemnej zgody Konrad Hornschuch AG. Nieautoryzowane wykorzystanie tych utworów jest surowo zabronione. Konrad Hornschuch AG będzie egzekwować swoje prawa autorskie na całym świecie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.