WPISAĆ SZUKANY TERMIN I NACISNĄĆ "ENTER" .

Informacja prawna

 

Korzystanie z witryny internetowej, odpowiedzialność za produkt

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są wiążące i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Mają one jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Dalsze informacje i warunki umowy można uzyskać za pośrednictwem odpowiedzialnych autoryzowanych dealerów. Nie jest możliwe, aby na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej powstała umowa dotycząca prezentowanych towarów.

Informacje zawarte na stronie internetowej oraz opisane w nich produkty i usługi mogą być w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Konrad Hornschuch AG. O ile nie zaznaczono inaczej, strony internetowe Continental nie zawierają żadnych gwarancji ani opisów jakości, za które Konrad Hornschuch AG ponosi odpowiedzialność – wyraźną lub milczącą – ani też w odniesieniu do aktualności, dokładności, kompletności i jakości informacji.

Firma Konrad Hornschuch AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze swoimi stronami internetowymi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze wszelkiego rodzaju i na jakiejkolwiek podstawie prawnej wynikające z dostępu do lub korzystania ze strony internetowej, a w szczególności w związku z infekcjami wirusowymi w środowiskach komputerowych użytkowników.

Dla celów ustanowienia i realizacji zobowiązań oraz odpowiedzialności Konrad Hornschuch AG za produkty i usługi Continental jedynym wiążącym organem są w każdym przypadku odpowiednie umowy wraz z warunkami Konrad Hornschuch AG w ich aktualnej wersji.

 

Linki do innych stron internetowych

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich, na których treść Konrad Hornschuch AG nie ma wpływu. W związku z tym Konrad Hornschuch AG nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za te inne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponosi zawsze ich operator lub dostawca. Strony, do których prowadzą linki, zostały w momencie ich tworzenia sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie tworzenia linków nie stwierdzono na nich treści niezgodnych z prawem. Bieżąca kontrola treści zlinkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych wskazań na naruszenie prawa. Konrad Hornschuch AG natychmiast usunie odnośne linki, jeśli okaże się, że naruszają one jakiekolwiek prawo.

 

Dostępność produktów na całym świecie

Ta strona może zawierać informacje o produktach Continental, które nie są dostępne w Twoim kraju. Istnienie takich informacji na tej stronie internetowej nie oznacza, że Konrad Hornschuch AG zamierza zapewnić dostępność takich produktów na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat przyszłych planów dotyczących produktów, które nie są obecnie dostępne, należy zwrócić się do swojego przedstawiciela lub dealera Continental.

 

Marki i prawa autorskie

© Copyright 2023 Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Niemcy („Continental AG”) i/lub jej Spółki Powiązane.

Continental AG i jej Spółki Powiązane („Spółka Powiązana” oznacza dowolny podmiot prawny, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z Continental AG, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% praw głosu lub kapitału takiego podmiotu prawnego. Każdy taki podmiot prawny będzie uważany za Spółkę Stowarzyszoną Continental AG tylko tak długo, jak długo będzie istniała taka kontrola.) zastrzegają sobie wszelkie prawa do swoich znaków towarowych, oznaczeń handlowych, tytułów dzieł i / lub wszelkiego rodzaju własności intelektualnej przedstawionej i / lub wykorzystywanej na tych stronach internetowych. Żadna część tych stron internetowych nie może być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub innego prawa do korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej własnością Continental AG i/lub jej Spółek Powiązanych. Wszelka własność intelektualna będąca własnością Continental AG i/lub jej Spółek Powiązanych może być wykorzystywana wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Continental AG i/lub jej odpowiednich Spółek Powiązanych, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.